Top.al is a social network offering you an opportunity tocommunicate with your friends, meet new people and find out what otherpeople think about you. For using the site log in or register!
yahoomsn blog

Thënje të bukura Anglisht - Shqip. (1)

"Don't force someone to remember you all the time. Just stay silent and let them realize how will they be without you in their life." -

‎"Mos detyroni dikë t'ju mbajë në mend tërë kohën. Vetëm rrini të qetë dhe lërini ata të vërejnë se si do të jetë jeta e tyre pa ju!"
==========================================================================
A great marriage is not when a 'perfect couple' comes together. It is when an imperfect couple learns to enjoy their differences.

"Martesa e mrekullueshme nuk është kur bashkohet një "çift i përkryer" , por kur një çift i papërkryer mëson të shijojë dallimet ndërmjet vete."
=================================================================


“The test of a first-rate intelligence is the ability to hold two opposed ideas in the mind at the same time, and still retain the ability to function.”
— F. Scott Fitzgerald

‎"Testi i inteligjencës së rangut të parë është aftësia për të mbajtur dy ide kundërthënëse në mendje njëkohësisht dhe akoma të ruhet aftësia për të funksionuar."

=======================================================================

"Three ways of getting success: know more than others, work more than others, and expect less than others." ~ William Shakespeare

"Tri mënyra për të arritur sukses: dij më shumë se të tjerët, puno më shumë se të tjerët dhe shpreso më pak se të tjerët!"

========================================================================

A smile is a universal way to say 'Welcome'. -Max Eastman

‎"Buzëqeshja është mënyra universale për të thënë "Mirë se vini".

========================================================================
Death is not the opposite of life. Life has no opposite. The opposite of death is birth. Life is eternal.
~Eckhart Tolle

‎"Vdekja nuk është e kundërta e jetës. Jeta nuk ka të kundërt. E kundërta e vdekjes është lindja. Jeta është e përhershme."

=======================================================================

There is no end to education. It is not that you read a book, pass an examination, and finish with education. The whole of life, from the moment you are born to the moment you die, is a process of learning.
~J. Krishnamurti

‎"Nuk ka fund për arsimimin. Nuk përfundon arsimimi me të lexuar një libër e me të kaluar një provim. E tërë jeta, që nga momenti kur ke lindur e deri në momentin e vdekjes, është proces nxënieje."

========================================================================

When you judge another, you do not define them, you define yourself.
~Wayne Dyer

"Kur gjykoni dikë, nuk e definoni atë, po veten!"

================================================================

Success in marriage is not about finding the right partner but being one! - Ajmal Masroor

Suksesi në martesë nuk përkufizohet me gjetjen e partnerit të duhur, po me të qenët partneri i duhur.

========================================================================

A strong friendship doesn't need daily conversation; doesn't always need togetherness. As long as the relationship lives in the heart, true friends will never part.

‎"Miqësia e fortë nuk ka nevojë për bisedim të përditshëm; nuk ka gjithmonë nevojë për bashkëqenësim. Për sa kohë që lidhja jeton në zemër, miqtë e vërtetë asnjëherë nuk ndahen."

=======================================================================

Every man has a right to his opinion, but no man has a right to be wrong in his facts.
~Bernard Baruch

‎"Çdo njeri ka të drejtë të ketë mendim të vetin, por askush nuk ka të drejtë të ketë pasaktësi në faktet e tij."

========================================================================


Great is the human who has not lost his childlike heart.
~Mencius

‎"Madhështor është ai njeri që nuk ka humbur zemrën sifëmijërore!"

================================================================

When the heroes go off the stage,the clowns come on.

Kur heronjtë largohen nga skena, palaçot ngjiten në të.

========================================================================

Memory is the diary that we all carry about with us.

Kujtesa është ditari që ne të gjithë e mbartim me vete.
 
Interesting
positive votes: 19  |  negative votes: 1

Write comment:

Anx (17)
#21, 02.04.2018 - 15:07
Anx (17)
#20, 02.04.2018 - 15:07
Anx (17)
So beautiful mesage☺☺☺
#19, 02.04.2018 - 15:06
Aldana (18)
i like them very much
#18, 31.10.2017 - 20:01
verdiana (15)
#17, 28.06.2017 - 23:02
laurakataj (10)
Bukur
#16, 28.05.2017 - 13:04
laurakataj (10)
Bukur
#15, 28.05.2017 - 13:04
laurakataj (10)
Bukur
#14, 28.05.2017 - 13:04
laurakataj (10)
Bukur
#13, 28.05.2017 - 13:04
samijemije (15)


#12, 06.05.2017 - 21:17
1  2  3  [»] 

© 2018 Top.al - all rights reserved.