Top.al is a social network offering you an opportunity tocommunicate with your friends, meet new people and find out what otherpeople think about you. For using the site log in or register!
RamiI blog

ZGJEDHJA E METODAVE TË VLERËSIMIT DHE HARTIMI I INSTRUMENTEVE

Metodat e vlerësimit duhet të korrespondojnë me qëllimet dhe kontekstin e
vlerësimit.

Metodat duhet të kuptohen si strategji të parashtrimit të pyetjeve, detyrave dhe kërkesave
të tjera të nxënësve nga arsimtari me qëllim të mbledhjes së informacioneve për
vlerësimin e përparimit në procesin e mësimit dhe të rezultateve që i arrijnë nxënësit.
1. Duhet të zgjedhen metoda të ndryshme për vlerësim dhe të
zgjedhen/hartohen instrumente adekuate.
· Për kontrollimin e të arriturave të qëllimeve dhe detyrave të mësimit duhet të
sigurohen më shumë metoda të vlerësimit.
(Për atë se sa dhe cilat metoda do të zgjedhen dhe cilat instrumente duhet të zgjedhen/hartohen,
më së miri është të vendoset paralelisht me planifikimin e mësimit.)
· Arsimtari duhet t’i zgjedhë metodat që sigurojnë inkuadrimin e nxënësve në
vlerësim.
(Për shembull: metodat e vetëvlerësimit dhe vlerësimit të ndërsjellë, nxënësi të ketë mundësi të
zgjedhë se në cilën mënyrë do t’i prezantojë disa nga të arriturat e tij etj.)
· Metodat e zgjedhura duhet të mundësojnë vlerësim të të gjitha aspekteve të
zhvillimit të personalitetit të nxënësit.
· Gjatë zgjedhjes së metodave dhe instrumenteve duhet të kihet parasysh mosha,
përvoja e kaluar e nxënësve dhe konteksti në të cilin ato do të zbatohen.
(Paralelisht duhet të vendoset për metodat që do të përdoren për vlerësimin e rrjedhës së mësimit
dhe vlerësimit në fund të një periudhe të caktuar me qëllim që të formohet nota, me çka do t’i
sigurohet nxënësit njohje më e madhe me metodat e vlerësimit; nuk duhet të zgjedhen metodat
për të cilat nuk ekziston mundësi për zbatimin e tyre praktik – p.sh.: paraqitje praktike e
eksperimentit nëse për të nuk ka kushte.)
2. Metodat e vlerësimit dhe instrumentet gjegjëse duhet të mundësojnë mbledhje
të të dhënave valide për mësimin dhe të arriturat e secilit nxënës.
· Metodat dhe instrumentet e vlerësimit duhet të jenë të lidhura me qëllimet dhe
detyrat e programit mësimor.
· Metodat e vlerësimit duhet t’i mundësojnë secilit nxënës t’i shfaqë të arriturat e
tij.
(Arsimtari duhet të përdorë metoda të ndryshme për t’i kontrolluar qëllimet e njëjta, që ashtu t’i
mundësojë secilit nxënës t’i shfaqë të arriturat e tij, madje në mënyrën që atij më së shumti i
përgjigjet, p.sh.: disa nxënësve më shumë u përgjigjet të pyeten gojarisht, e disa të tjerë më mirë
shprehen me shkrim.)
3. Gjatë zgjedhjes së metodave dhe zgjedhjes/hartimit të instrumenteve duhet të
kihet parasysh qëllimi për çka do të përdoren.
· Arsimtari duhet të zgjedhë metoda dhe të zgjedhë/hartojë instrumente në pajtim
me qëllimin e vlerësimit.
(Për shembull: kur vlerësohet sesi nxënësi mëson dhe përparon, në çka është më i mirë e në çka
duhet të përmirësohet, përparësi duhet t’u jepet metodave që më lehtë e paraqesin atë dhe që më
lehtë përshtaten me paraqitjen e mësimit, p.sh.: shënime anektodike. Kur kemi për qëllim të
formojmë notë, do të përdoren më shumë metoda të ndryshme, me më shumë objektivitet dhe
me paraqitje më të lartë në raport me përmbajtjet, p.sh.: teste, punime më komplekse dhe fletë
analitike si instrumente.)
· Gjatë zgjedhjes së metodave dhe teknikave për qëllime të ndryshme të vlerësimit,
arsimtari duhet t’i ketë parasysh potencialet dhe kufizimet e tyre.
(Për shembull: nëse qëllimi i vlerësimit është rangimi i nxënësve për nevoja të caktuara, përparësi
duhet t’i jepet instrumentit objektiv, p.sh.: testit. Ndërkaq, nëse qëllimi jonë është përcjellja
procesit të mësimit, do të zgjedhet metodë e cila nuk është patjetër të jetë shumë objektive, por
duhet të zbatohet lehtë në mësim, p.sh.: vëzhgimi.)


 
Interesting
positive votes: 0  |  negative votes: 0

Write comment:

 

User
offline
offline RamiI (46)
Maqedonia, Maqedonia, TetovëBlogs: tags
no tags
Entries archive
© 2015 Top.al - all rights reserved.